İş Başvurusu Aydınlatma Metni

İç Mimar Arzu Concept olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) tanımlı Veri Sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Aday başvuru ve işe alım faaliyetlerimizin bir parçası olarak kişisel verilerinizi Kanun ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde toplamakta, işlemekte ve saklamaktayız:

Bu kapsamda özgeçmişinizi iletmeniz durumunda “kimlik, iletişim ve mesleki deneyim bilgisi” kategorilerinde olan “ad-soyad, fotoğraf, ikametgâh adresi, cep telefonu numarası, diploma bilgisi, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgisi, sertifikalar, transkript bilgileri” kişisel verileriniz iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve işe alınacak uygun adayın belirlenmesi amacıyla Kanun’un 5/2-f maddesi kapsamında şirketin meşru menfaatleri doğrultusunda otomatik yolla işlenmektedir.

Özel nitelikli kişisel veriler olan “ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileriniz” hiçbir şekilde işlenmemektedir.

“İşleme” terimi, bilgilerin toplanması, elde edilmesi, kaydedilmesi, taşınması, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, paylaşılması, erişilmesi, kullanılması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi ve elden çıkarılması dahil olmak üzere kişisel verilerinizi içeren tüm faaliyetleri kapsamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

İç Mimar Arzu Concept, kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle paylaşmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

İç Mimar Arzu Concept, kişisel verilerinizi  https://icmimararzuconcept.com/  adresinden bilgilerinizi yüklemeniz yolu ile toplamaktadır. Bunun yanı sıra işe alım ajansları gibi üçüncü kişilerle yaptığınız etkileşimlerden veya kişisel verilerinizi işe alım amacıyla herkese açık hale getirdiğiniz diğer kaynaklardan da kişisel verileriniz toplanabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5/2-f maddesi uyarınca, belirtilen amaç ve yöntemlerle 2 (iki) yıl süre ile işlenecek ve muhafaza edilecektir. Belirtilen süre sonunda da yürürlükteki mevzuata uygun olarak imha edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği uyarınca Arketipo’nun internet sitesinde yer alan Başvuru Formu’ndaki usullere göre yazılı olarak İç Mimar Arzu Concept’e iletebilirsiniz. İç Mimar Arzu Concept talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, İç Mimar Arzu Concept, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Detaylı bilgi için  https://icmimararzuconcept.com/  adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz.

İç Mimar Arzu Concept tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.